Bảng Excel tính Động Đất theo TCXDVN 198-1997

Gửi các bạn Bảng Excel tính tải trọng Động đất theo TCXDVN 198-1997 (Dựa trên tiêu chuẩn SNIP II-7-81*)

Download Bảng Excel tính Động đất theo TCXDVN 198-1997 → Price: 50K

động đất tcxdvn 198-1997

A. Dữ liệu ETABS

Các bạn cần xuất các bảng dữ liệu sau trong ETABS

 • TABLE: Story Data – thông số chiều cao tầng (đơn vị m)
 • TABLE: Modal Participating Mass Ratios – các dạng dao động
 • TABLE: Centers of Mass and Rigidity – khối lượng tầng (đơn vị KN/m2)
 • TABLE: Diaphragm Center of Mass and Displacements – chuyển vị tầng (đơn vị m)

Xuất xong, các bạn copy các thông số cần thiết vào Sheet: “Etab data” và “Mass Displa”

B. Tính toán giá trị động đất theo TCXDVN 198-1997

1. Phân tích các dạng dao động

Khi T1 ≤ 0,4s chỉ cần tính tải trọng động đất trong dạng dao động thứ nhất

Khi T1 > 0,4s tải trọng động đất được tính cho ít nhất là 3 dạng dao động.

2. Để xác định tải trọng động đất lên nhà cao tầng người ta chọn mô hình thanh công sôn có độ cứng tương đương với độ cứng theo phương ngang của hệ kết cấu và có khối lượng tập trung tại các cao độ sàn. Tải trọng động đất tác dụng lên nhà cao tầng tại tầng thứ k theo dạng dao động thứ i được xác định theo công thức:

Fki = Cki.Qk

Trong đó:

+ Qk: trọng lượng tầng thứ k

+ Cki: Hệ số địa chấn ứng với tầng thứ k ở dạng dao động thứ i

Cki = K0.K1.K2.Kψiki

+ K0: hệ số kể đến ảnh hưởng của cấp động đất tính toán theo thang MSK-64

 • K0 = 0,1 ứng với Cấp động đất 7
 • K0 = 0,2 ứng với Cấp động đất 8
 • K0 = 0,4 ứng với Cấp động đất 9
 • xem thêm về Cấp động đất tại bài Định nghĩa về động đất

+ K1: Hệ số xét tới mức hư hỏng cho phép của công trình. K1 = 0,12 – 1,0

excel-dong-dat-tcxdvn-198-1997-1

Download Bảng Excel tính Động đất theo TCXDVN 198-1997 → Price: 50K

+ K2: hệ số xét tới giải pháp kết cấu. K2 = 0,8 – 1,5

excel-dong-dat-tcxdvn-198-1997-2-1

+ Kψ: hệ số giảm chấn. Kψ = 1,0 – 1,5

excel-dong-dat-tcxdvn-198-1997-3

+ βi: hệ số động lực ứng với dạng dao động thứ i

 • Đất loại 1: 0,8 ≤ βi = 1/Ti ≤ 3
 • Đất loại 2: 0,8 ≤ βi = 1,1/Ti ≤ 2,7
 • Đất loại 3: 0,8 ≤ βi = 1,5/Ti ≤ 2

+ ηki: hệ số phân phối tải địa chấn ứng với tầng thứ k ở dạng dao động thứ i

ηki = xki.(ΣQk.xki)/(ΣQk.xki2)

+ xki: chuyển vị ngang của tầng thứ k ở dạng dao động thứ i

C. Gán tải trọng Động đất

Xem lại Mục D, bài Bảng Excel tính Động đất theo phương pháp Phân tích phổ phản ứng dạng dao động để biết cách gán tải trọng Động đất trong ETABS.

Download Bảng Excel tính Động đất theo TCXDVN 198-1997 → Price: 50K

Trả lời