Bảng Excel kiểm tra chuyển vị công trình nhà cao tầng – Updated TCVN 2737:2023

Gửi các bạn bảng Excel kiểm tra chuyển vị công trình nhà cao tầng.

chuyển vị nhà cao tầng

Download Bảng Excel kiểm tra chuyển vị công trình nhà cao tầng → Price: 50K

1. Tiêu chuẩn áp dụng để kiểm tra chuyển vị nhà cao tầng

 • TCVN 9386-2012, mục 4.4.3.2
 • TCVN 2737:2023 – Bảng G.5, Phụ lục G (Updated)

2. Dữ liệu ETABS

Các bạn cần xuất từ ETABS các bảng sau:

 • TABLE: Story Data
 • TABLE: Diaphragm Center of Mass Displacements  – do tải trọng gió (WINDCHECK), do tải trọng động đất (EQCHECK)
 • TABLE: Story Drifts – do tải trọng động đất (EQCHECK)
 • TABLE: Story Drifts – do tải trọng gió (WINDCHECK)

3. Chuyển vị đỉnh công trình nhà cao tầng

Giới hạn chuyển vị ngang tại đỉnh công trình theo bảng G.5, Phụ lục G:

 • Kết cấu Khung BTCT: fu = H / 500

trong đó:

 • H – chiều cao của công trình
 • fu – chuyển vị theo phương ngang tại đỉnh kết cấu
a- Chuyển vị đỉnh do tải trọng gió

Tổ hợp tải trọng: WINDCHECK-1 = Envelope(Wx, Wy)

với Wx, Wy là giá trị của riêng tải trọng gió theo phương X, Y

Ghi chú: Đôi khi nhiều đơn vị vẫn yêu cầu xét đến tất cả các tổ hợp liên quan đến tải trọng gió. Lúc này ta có:

WINDCHECK-2 = Envelope(TCTHCB2, TCTHCB3, TCTHCB4, TCTHCB5, TCTHCB6, TCTHCB7, TCTHCB8, TCTHCB9)

Xem thêm Bài 7: Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016 để xem chi tiết.

Copy dữ liệu từ bảng TABLE: Diaphragm Center of Mass Displacements vào Sheet “DCM-GIO“.

Xem kết quả tại Sheet “Check-CVDINH-GIO“.

b- Chuyển vị đỉnh do tải trọng động đất

Ghi chú: Điều kiện này tiêu chuẩn không yêu cầu kiểm tra. Tuy nhiên đôi khi một số đơn vị vẫn yêu cầu.

Tổ hợp tải trọng: EQCHECK = Envelope(TCTHDB1, TCTHDB2)

Xem thêm Bài 7: Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016 để xem chi tiết tổ hợp EQCHECK.

Copy dữ liệu từ bảng TABLE: Diaphragm Center of Mass Displacements vào Sheet “DCM-DONGDAT“.

Xem kết quả tại Sheet “Check-CVDINH-DONGDAT“.

Download Bảng Excel kiểm tra chuyển vị công trình nhà cao tầng → Price: 50K

4. Chuyển vị lệch tầng do tải trọng động đất

Mục 4.4.3.2, TCVN 9386-2012: Hạn chế chuyển vị ngang tương đối giữa các tầng (chuyển vị lệch tầng)

 • Đối với các nhà có bộ phận phi kết cấu bằng vật liệu giòn được gắn vào kết cấu: dr.ν ≤ 0,005.hs
 • Đối với các nhà có bộ phận phi kết cấu bằng vật liệu dẻo: dr.ν ≤ 0,0075.hs
 • Đối với các nhà có bộ phận phi kết cấu được cố định sao cho không ảnh hưởng đến biến dạng kết cấu hoặc các nhà không có bộ phận phi kết cấu: dr.ν ≤ 0,010.hs
Trong đó:

dr: chuyển vị ngang thiết kế tương đối giữa các tầng, được xác định như là hiệu của các chuyển vị ngang trung bình “ds” tại trần và sàn của các tầng đang xét. Theo mục 4.3.4.1 có: dr = ds = qd.dc

ds: chuyển vị của một điểm của hệ kết cấu gây ra bởi tác động động đất thiết kế

qd: hệ số ứng xử chuyển vị, giả thiết bằng “q” trừ khi có định khác

dc: chuyển vị của cùng điểm đó của hệ kết cấu được xác định bằng phân tích tuyến tính dựa trên phổ phản ứng thiết kế.

ν: hệ số chiết giảm xét đến chu lỳ lặp thấp hơn của tác động động đất liên quan đến yêu cầu hạn chế hư hỏng, phụ thuộc vào các nguy cơ động đất và mức độ quan trọng của công trình (phụ lục E)

hs: chiều cao tầng

Ta rút ra được công thức hạn chế chuyển vị ngang tương đối giữa các tầng:

dc ≤ [dc] = (0.005, 0.0075, 0.010).hs / qd

Do giá trị xuất ra từ Etabs đã là dc/hs nên từ đây ta có công thức:

dc/hs ≤ [dc/hs] = (0.005, 0.075, 0.01) / qd

Tổ hợp tải trọng: EQCHECK = Envelope(TCTHDB1, TCTHDB2)

Xem thêm Bài 7: Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016 để xem chi tiết tổ hợp EQCHECK.

Copy dữ liệu từ bảng TABLE: Story Drifts vào Sheet “StoryDrift-DongDat“.

Xem kết quả tại Sheet “Check-StoryDrift-DongDat“.

5. Chuyển vị lệch tầng do tải trọng gió

Điều kiện hạn chế chuyển vị ngang tương đối giữa các tầng:

dc ≤ [dc] = hs / Δ

Do giá trị xuất ra từ Etabs đã là dc/hs nên từ đây ta có công thức:

dc/hs ≤ [dc/hs] = 1 / Δ

trong đó:

hs: chiều cao tầng

theo Bảng G.5, Phụ lục G, TCVN 2737:2023:

 • Tường, tường ngăn làm bằng gạch, bê tông thạch cao, panel BTCT – liên kết cứng với khung nhà: Δ = 500
 • Tường (có ốp đá tự nhiên) làm từ gạch ceramic – liên kết cứng với khung nhà: Δ = 700
 • Tường, tường ngăn làm bằng gạch, bê tông thạch cao, panel BTCT; tường (có ốp đá tự nhiên) làm bằng ceramic – liên kết mềm với khung nhà: Δ = 300

Tổ hợp tải trọng: WINDCHECK (tương tự mục 3)

Copy dữ liệu từ bảng TABLE: Story Drifts vào Sheet “StoryDrift-Gio“.

Xem kết quả tại Sheet “Check-StoryDrift-Gio“.

Download Bảng Excel kiểm tra chuyển vị công trình nhà cao tầng → Price: 50K

Một trả lời tới to “Bảng Excel kiểm tra chuyển vị công trình nhà cao tầng – Updated TCVN 2737:2023”

Trả lời