Dầm thép hộp – Tính toán và kiểm tra

Download Bảng Excel tính toán kiểm tra dầm thép hộp → Price: 50K

dầm thép hộp (1)

1. Thông số kích thước tiết diện dầm thép hộp

 • kích thước cạnh: H, B
 • chiều dày: Tw, Tf
 • diện tích tiết diện: A
 • mô men quán tính: Ix, Iy
 • bán kính quán tính: ix, iy
 • mô men tĩnh: Sx, Sf
 • mô đun kháng uốn: Wx, Wc
dầm thép hộp

2. Chiều dài tính toán

Chiều dài tính toán:

 • theo phương X: Lx → độ mảnh: λx = Lx/ix
 • theo phương Y: Ly → độ mảnh: λy = Ly/iy

Kiểm tra điều kiện độ mảnh: max(λxy) ≤ [λ] = 400

3. Kiểm tra độ bền tiết diện dầm thép hộp

+ Kiểm tra khả năng chịu uốn theo công thức:

σ = M/Wx ≤ f.γc

+ Kiểm tra khả năng chịu cắt theo công thức:

τmax = (V.Sx) / (2.Ix.Tw) ≤ fvc

+ Kiểm tra khả năng chịu uốn cắt đồng thời theo công thức:

σ1 = σ.Hw / H

τ1 = (V.Sf) / (2.Ix.Tw)

σtd = sqrt(σ12 + 3τ12) 1,15.f.γc

trong đó:

 • f, fv: cường độ tính toán chịu nén và chịu cắt của thép
 • γc: hệ số điều kiện làm việc của kết cấu thép

4. Kiểm tra điều kiện ổn định

Kiểm tra điều kiện ổn định theo công thức:

M / (φb.Wc) f.γc

với:

+ φb = 1: hệ số ảnh hưởng đối với tiết diện kín (theo mục 7.4.2.5, TCVN 5575-2012).

+ Wc: mô men kháng uốn của thớ cánh chịu nén

5. Kiểm tra điều kiện ổn định cục bộ

+ Ổn định cục bộ bản cánh: Bo / Tf [Bo / Tf] = 0,5.sqrt(E / f)

+ Ổn định cục bộ bản bụng: Hw / Tw [Hw / Tw] = 3,2.sqrt(E / f)

Trả lời