TCVN 9396-2012: Cọc khoan nhồi. Xác định tính đồng nhất của bê tông. Phương pháp xung siêu âm

tcvn-9396-2012

TCVN 9396-2012: Download tại đây

TCVN 9396-2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 358-2005.

Xem thêm bài viết: TCVN 9395-2012: Cọc khoan nhồi. Thi công và nghiệm thu

1. Phạm vi áp dụng TCVN 9396-2012

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp xung siêu âm truyền qua ống. Ngoài ra tiêu chuẩn còn được áp dụng cho các cấu kiện móng bê tông khác nhau có đặt sẵn các ống đo siêu âm như: giếng chìm, tường trong đất, cọc ba-rét và các móng khối bê tông chôn trong đất.

2. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này có sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau:

2.1. Tính đồng nhất của bê tông

Đặc tính của vùng bê tông đặc chắc có chất lượng đồng đều. Trong phương pháp xung siêu âm tính đồng nhất của bê tông thể hiện ở sự ổn định và đồng đều của vận tốc truyền xung qua bê tông được kiểm tra theo phương dọc trục và phương ngang trục.

2.2. Khuyết tật của bê tông

Vùng bê tông không đặc chắc hoặc có chất lượng thay đổi lớn theo chiều giảm. Trong phương pháp xung siêu âm khuyết tật của bê tông thể hiện ở vùng vận tốc truyền xung qua bê tông bị giảm đột ngột (thường giảm hơn 20%).

2.3. Mặt cắt thử nghiệm

Tập hợp các giá trị đo được về thời gian, biên độ và tần số của xung siêu âm truyền qua bê tông giữa một điểm phát và một điểm thu tại các độ sâu khác nhau dọc theo chiều dài thân cọc.

TCVN 9396-2012: Download tại đây

Xem thêm bài viết: TCVN 9395-2012: Cọc khoan nhồi. Thi công và nghiệm thu

Trả lời