TCVN 9397-2012: Cọc – Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

tcvn-9397-2012

TCVN 9397-2012: Download tại đây

TCVN 9397-2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 359-2005

Xem thêm bài viết: TCVN 9396-2012: Cọc khoan nhồi. Xác định tính đồng nhất của bê tông. Phương pháp xung siêu âm

1. Phạm vi áp dụng TCVN 9397-2012

1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho cọc móng của công trình xây dựng.

1.2. Phương pháp động biến dạng nhỏ được áp dụng để phát hiện khuyết tật trên cọc đơn chế tạo bằng bê tông cốt thép hoặc bằng thép, hạ theo phương thẳng đứng hoặc xiên.

1.3. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho cừ ván thép và cho cọc có trên một mối nối và cọc có đường kính tiết diện lớn hơn 1,5m.

1.4. Tiêu chuẩn này không áp dụng để đánh giá sức chịu tải của cọc.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  • TCVN 9395-2012: Cọc khoan nhồi. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1. Khuyết tật của cọc

Biến động của kích thước hình học hoặc của khối lượng riêng vật liệu cọc.

3.2. Vận tốc truyền sóng c

Vận tốc sóng ứng suất lan truyền dọc trục cọc phụ thuộc vào tính chất của vật liệu cọc.

……………………..

TCVN 9397-2012: Download tại đây

Xem thêm bài viết: TCVN 9396-2012: Cọc khoan nhồi. Xác định tính đồng nhất của bê tông. Phương pháp xung siêu âm

Trả lời