TCVN 9395-2012: Cọc khoan nhồi. Thi công và nghiệm thu

tcvn-9395-2012

TCVN 9395-2012: Download tại đây

TCVN 9395-2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 326-2004

1. Phạm vi áp dụng TCVN 9395-2012

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi bê tông cốt thép đường kính lớn hơn hoặc bằng 60 cm trừ những công trình có điều kiện địa chất đặc biệt như vùng có hang các-tơ, mái đá nghiêng.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  • TCVN 5308-1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
  • TCVN 9393-2012: Cọc. Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục.
  • TCVN 9396-2012: Cọc khoan nhồi. Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông.
  • TCVN 9397-2012: Cọc. Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ.

3. Thuật ngữ và định nghĩa

3.1. Cọc khoan nhồi

Loại cọc tiết diện tròn được thi công bằng cách khoan tạo lỗ trong đất sau đó lấp đầy bằng bê tông cốt thép.

3.2. Dung dịch khoan

Dung dịch gồm nước sạch và các hoá chất khác như bentonite, polime … có khả năng tạo màng cách nước giữa thành hố khoan và đất xung quanh đồng thời giữ ổn định thành hố khoan.

3.3. Thép gia cường

Vòng thép tròn đặt phía trong cốt thép chủ của lồng thép để tăng độ cứng của lồng khi vận chuyển và lắp dựng.

3.4. Con kê

Phụ kiện bằng thép bản hoặc xi măng-cát (hình tròn) dựng định vị lồng thép trong lỗ khoan.

TCVN 9395-2012: Download tại đây

Trả lời