Liên kết nối dầm mái (xà), đỉnh khung – Nhà công nghiệp

Bảng Excel tính toán liên kết nối dầm mái, đỉnh khung – Nhà công nghiệp → Price: 50K

lien-ket-noi-dam-mai-dinh-khung-10

Tương tự như với liên kết dầm mái vào cột, các đoạn dầm mái (xà) được hàn bản bích và liên kết bằng bu lông.

lien-ket-noi-dam-mai-dinh-khung-1

Khoảng cách giữa các bu lông lấy theo bảng sau:

Tính toán tương tự như Liên kết dầm mái (xà) vào cột ta cũng có các bước tính toán như sau:

1. Các thông số đầu vào

  • Vật liệu: Thép, bu lông, que hàn
  • Nội lực tính toán: M, N, V
  • Các hệ số
  • Kích thước tiết diện cột, dầm mái, bu lông

2. Chọn trước số lượng bu lông và bố trí trước

Xem mục 2 của bài viết: Liên kết dầm mái (xà) vào cột – Nhà công nghiệp

3. Xác định khả năng chịu lực của một bu lông

Xem mục 3 của bài viết: Liên kết dầm mái (xà) vào cột – Nhà công nghiệp

Bảng Excel tính toán liên kết nối dầm mái, đỉnh khung – Nhà công nghiệp → Price: 50K

4. Tính toán và kiểm tra bu lông trong liên kết

a. Kiểm tra khả năng chịu kéo

Xem mục 4.a của bài viết: Liên kết dầm mái (xà) vào cột – Nhà công nghiệp

b. Kiểm tra khả năng chịu cắt

+ Đối với chi tiết liên kết nối dầm tính toán tương tự như mục 4.b của bài viết: Liên kết dầm mái (xà) vào cột – Nhà công nghiệp

+ Đối với chi tiết liên kết tại đỉnh khung. Do lực cắt có phương vuông góc với trục dầm, lực dọc có phương dọc trục dầm. Nên thành phần chiếu VN lên phương đứng: (V.cosα + N.sinα) sẽ là lực để kiểm tra bu lông chịu cắt. Dấu của VN lấy theo giá trị tuyệt đối để đảm bảo lấy được giá trị lực cắt lớn nhất trong bu lông.

Ta có, lực cắt tác dụng lên 1 bu lông:

Nvb = (V.cosα + N.sinα)/nb

trong đó:

  • α: góc nghiêng của dầm mái (xà)
  • nb: tổng số lượng bu lông trong liên kết

thỏa mãn điều kiện: Nvb ≤ [N]b,min = min([N]vb, [N]cb).γc

5. Xác định bề dày bản bích

Xem mục 5 của bài viết: Liên kết dầm mái (xà) vào cột – Nhà công nghiệp

6. Kiểm tra đường hàn liên kết bản bích vào cột, dầm mái

Xem mục 6 của bài viết: Liên kết dầm mái (xà) vào cột – Nhà công nghiệp

7. Kiểm tra ứng suất trong các bộ phận do lực kéo bu lông truyền vào:

Xem mục 7 của bài viết: Liên kết dầm mái (xà) vào cột – Nhà công nghiệp

Bảng Excel tính toán liên kết nối dầm mái, đỉnh khung – Nhà công nghiệp → Price: 50K

Trả lời