TCVN 9393-2012: Cọc. Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

tcvn-9393-2012

TCVN 9393-2012: Download tại đây

TCVN 9393-2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 269-2002

Xem thêm bài viết: TCVN 9395-2012: Cọc khoan nhồi. Thi công và nghiệm thu

1. Phạm vi áp dụng TCVN 9393-2012

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh dọc trục áp dụng cho cọc đơn thẳng đứng, cọc đơn xiên, không phụ thuộc kích thước và phương pháp thi công (đóng, ép, khoan thả, khoan dẫn, khoan nhồi…) trong các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn không áp dụng cho thí nghiệm cọc tre, cọc cát và trụ vật liệu rời.

2. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này có sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

2.1. Cọc thí nghiệm

Cọc được chọn trong số các cọc của móng công trình hoặc thi công riêng phục vụ mục đích thí nghiệm.

2.2. Hệ gia tải

Hệ thống thiết bị để tạo tải trọng tác dụng lên đầu cọc thí nghiệm.

2.3. Hệ phản lực

Hệ thống thiết bị dùng làm phản lực (để neo giữ, làm đối trọng) khi gia tải.

2.4. Tải trọng giới hạn

Tải trọng lớn nhất của cọc chịu được thời điểm xảy ra phá hoại và được xác định theo một giới hạn quy ước nào đó.

2.5. Tải trọng cho phép

Tải trọng của cọc tính theo điều kiện đất nền hoặc vật liệu cọc, bằng tải trọng giới hạn chia cho hệ số an toàn.

2.6. Tải trọng thiết kế

Tải trọng làm việc dự kiến của cọc theo thiết kế.

2.7. Ổn định qui ước

Trạng thái ổn định khi độ lún của cọc được xem là đã tắt (ổn định).

TCVN 9393-2012: Download tại đây

Xem thêm bài viết: TCVN 9395-2012: Cọc khoan nhồi. Thi công và nghiệm thu

Trả lời