TCVN 9360-2012: Xác định độ lún công trình Dân dụng và Công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học

tcvn-9360-2012

TCVN 9360-2012: Download tại đây

TCVN 9360-2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 271-2002.

1. Phạm vi áp dụng TCVN 9360-2012

Tiêu chuẩn này áp dụng để đo và xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học. Các công trình xây dựng (không phân biệt từ nguồn vốn nào) thuộc những đối tượng sau đây đều phải tiến hành đo và xác định độ lún:

  • các công trình cao tầng có khả năng bị lún,
  • các công trình nhạy cảm với lún không đều,
  • các công trình đặt trên nền đất yếu,
  • các loại đối tượng công trình khác khi có yêu cầu đo và xác định độ lún cũng áp dụng tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đo độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học và hướng dẫn kỹ thuật để thực hiện các chỉ tiêu này.

2. Thuật ngữ và định nghĩa

2.1. Góc i.

Góc lệch của trục ngắm ống kính so với mặt phẳng nằm ngang.

2.2. Bộ đo cực nhỏ.

Núm khắc vạch để di động tấm kính phẳng nghiêng đi một góc làm tia ngắm dịch chuyển một khoảng chia danh nghĩa trên mia. 1cm tương ứng một trăm số đọc trên núm khắc vạch.

2.3. Chênh cao nhân đôi.

Chênh cao đọc được trên mia Invar có giá trị khoảng chia danh nghĩa là 1cm. Còn khoảng chia thực tế là 5mm.

2.4. Cóc.

Dụng cụ để đặt mia chuyển độ cao khi đo chênh cao giữa 2 điểm không nhìn thấy trực tiếp bằng một trạm máy.

……….

TCVN 9360-2012: Download tại đây

Trả lời