Nhận dạng các loại nền đất bằng giá trị SPT theo TCVN 9386-2012

Gửi các bạn bảng Excel hỗ trợ nhận dạng các loại nền đất bằng giá trị NSPT theo TCVN 9386-2012.

Download Bảng Excel nhận dạng các loại nền đất theo TCVN 9386-2012 → Price 30K

nhận dạng nền đất

Việc nhận dạng các loại nền đất rất quan trọng. Nhất là trong tính toán tải trọng động đất theo phương pháp Phân tích phổ phản ứng đàn hồi.

Xem thêm bài viết:

Mục 3.1.2 – Nhận dạng các loại nền đất

(1) – Các loại nền đất A, B, C, D và E được mô tả bằng các mặt cắt địa tầng. Các tham số cho trong Bảng 3.1 và được mô tả dưới đây.

Có thể được sử dụng để kể đến ảnh hưởng của điều kiện nền đất tới tác động động đất. Việc kể đến ảnh hưởng này còn có thể thực hiện bằng cách xem xét thêm ảnh hưởng của địa chất tầng sâu tới tác động động đất.

Bảng 3.1 – Các loại nền đất

nhan-dang-nen-dat-nspt-1

Download Bảng Excel nhận dạng các loại nền đất theo TCVN 9386-2012 → Price 30K

(2) – Nền đất cần được phân loại theo giá trị của vận tốc sóng cắt công trình vs (m/s) nếu có giá trị này. Nếu không, có thể dùng giá trị NSPT

Giá trị NSPT trung bình có thể được tính toán theo biểu thức sau:

nhan-dang-nen-dat-nspt-2

trong đó:

 – hi, NiSPT là chiều dày (m) và giá trị NSPT của lớp thứ i trong tổng số n lớp tồn tại trong 30m đất trên bề mặt.

(4)P – Đối với các địa điểm có điều kiện nền đất thuộc một trong hai loại nền đặc biệt S1 và S2. Cần phải có nghiên cứu đặc biệt để xác định tác động động đất. Đối với những loại nền này, đặc biệt là đối với nền S2. cần phải xem xét khả năng phá hủy nền khi chịu tác động động đất.

Chú thích: Cần đặc biệt lưu ý nếu trầm tích là nền loại S1. Điển hình của loại nền đất này là giá trị vs rất thấp. Độ cản bên trong nhỏ và phạm vi mở rộng bất thường về ứng xử tuyến tính. Vì thế, có thể tạo ra những hiệu ứng dị thường về sự khuếch đại chấn động nền và tương tác nền – công trình (xem Chương 6, phần 2). Trường hợp này, cần nghiên cứu đặc biệt để xác định tác động động đất. Nhằm thiết lập quan hệ giữa phổ phản ứng với chiều dày và giá trị vs của lớp sét/ bùn và sự tương phản về độ cứng giữa lớp này và các lớp đất nằm dưới.

Download Bảng Excel nhận dạng các loại nền đất theo TCVN 9386-2012 → Price 30K

Xem thêm bài viết:

Trả lời