Bảng Excel tính Động đất theo phương pháp Phân tích phổ phản ứng đàn hồi

Gửi các bạn Bảng Excel tính tải trọng Động đất theo phương pháp Phân tích phổ phản ứng đàn hồi theo TCVN 9386-2012.

Download Bảng Excel tính Động đất theo PP Phân tích phổ phản ứng đàn hồi → Price: 50K

động đất phổ phản ứng đàn hồi

A. Các thông số cơ bản dùng trong bảng tính Động đất theo phương pháp Phân tích phổ phản ứng đàn hồi

+ Loại nền đất: tra bảng 3.1, mục 3.1.2, TCVN 9386-2012 và điều kiện đặc trưng cơ lý thực tế của nền đất. Bạn chưa xác định được công trình của mình nằm trong vùng có dạng nền đất như thế nào (là A, B, C, D hay E). Xem thêm bài viết: Nhận dạng các loại nền đất theo TCVN 9386-2012.

+ agR,0 : Gia tốc nền qui đổi (đỉnh gia tốc nền tham chiếu). Xem phụ lục H, TCVN 9386-2012

(giá trị agR,0 đã được cập nhật theo Bảng 6.1, QCVN 02:2022/BXD)

+ agR : Gia tốc nền. agR = agR,0.g1

ag: Gia tốc nền thiết kế theo phương ngang. ag = agR1

+ avg: Gia tốc nền thiết kế theo phương thẳng đứng. avg = 0,9.ag

+ γ1 : Hệ số tầm quan trọng. Xem phụ lục E, TCVN 9386-2012

+ g1 : Gia tốc trọng trường. g= 9.81 m/s2

+ Cấp dẻo của kết cấu: Cấp dẻo thấp, Cấp dẻo trung bình, Cấp dẻo cao

+ Loại kết cấu: Hệ khung, hệ tường, Hệ dễ xoắn, …

+ kw : Hệ số phản ánh dạng phá hoại. Xem (11)P – 5.2.2.2

+ Tiêu chí về tính đều đặn theo mặt đứng: Xem mục 4.2.3.3

+ Thông số xác định phổ (xem mục 3.2.2.2)

  • S: hệ số nền
  • TB: giới hạn dưới của chu kỳ
  • TC: giới hạn trên của chu kỳ
  • TD: giá trị xác định điểm bắt đầu của phần phản ứng dịch chuyển không đổi trong phổ phản ứng

Các hệ số S, TB, TC, TD: theo phương ngang xem bảng 3.2, theo phương đứng xem bảng 3.3

+ q: hệ số ứng xử

  • theo phương ngang: Xem mục 5.2.2.2
  • theo phương đứng: Xem mục (6)-3.2.2.5

β: Hệ số ứng với cận dưới của phổ thiết kế theo phương ngang. β = 0,2. Xem mục 3.2.2.5

+ Sd(T): Phổ thiết kế

B. Các thành phần của tải trọng động đất theo phương pháp Phân tích phổ phản ứng đàn hồi

1. Đối với các thành phần nằm ngang của tác động động đất, phổ thiết kế Sd(T) được xác định bằng các biểu thức sau:

excel-dong-dat-pho-phan-ung-dan-hoi-1

Phổ phản ứng đàn hồi theo phương ngang

excel-dong-dat-pho-phan-ung-dan-hoi-2

2. Đối với các thành phần thẳng đứng của tác động động đất, phổ thiết kế Sd(T) được xác định bằng các biểu thức giống với thành phần nắm ngang

nhưng thay giá trị gia tốc nền thiết kế ag bằng avg (xem mục (5)-3.2.2.5)

Phổ phản ứng đàn hồi theo phương thẳng đứng

Ở Việt Nam chúng ta chỉ cần quan tâm đến thành phần nằm ngang của tải trọng động đất. Còn thành phần thẳng đứng theo mục 4.3.3.5.2, TCVN 9386-2012 thì không cần xét đến. Vì avg = 0.9*a< 2.5 m/s2

Download Bảng Excel tính Động đất theo PP Phân tích phổ phản ứng đàn hồi → Price: 50K

C. So sánh giá trị tính được bằng bảng tính với giá trị tự tính toán bằng phần mềm ETABS theo Eurocode 8-2004

1. Bảng tính

excel-dong-dat-pho-phan-ung-dan-hoi-8

2. ETABS

Khá là tương đồng đúng không ạ

D. Gán tải trọng động đất vào mô hình

1. Copy giá trị tính được sang Notepad, và lưu file lại.

excel-dong-dat-pho-phan-ung-dan-hoi-4

2. Khai báo phổ thiết kế trong ETABS

Nhấn Define => Functions => Response Spectrum

Chọn From File => Add New Function…

Các bạn làm như hình. Nhấn “Browse…” tìm đến file text các bạn vừa lưu

Nhớ tick chọn “Convert to User Defined” để giá “theo mãi” với mô hình (trừ khi muốn thay đổi). Để tránh trường hợp mất đường dẫn với file text, sẽ bị mất giá trị tải trọng động đất.

Download Bảng Excel tính Động đất theo PP Phân tích phổ phản ứng đàn hồi → Price: 50K

3. Khai báo tải trọng Động đất

Các bạn tương tự theo Bước 3 của bài viết Bài 6: Khai báo tải trọng Động đất trong ETABS 2016

Các bạn có đóng góp gì hãy để lại comment nhé!!!

Trả lời