Liên kết chân cột Khớp với móng – Chỉ có bản đế

Liên kết chân cột khớp với móng:

Áp dụng đối với chân cột nén đúng tâm, liên kết được cấu tạo khớp với móng.

Xem thêm bài viết:

lien-ket-chan-cot-khop-ban-de-5

Download Bảng Excel tính toán liên kết chân cột khớp với móng chỉ có bản đế → Price: 50K

lien-ket-chan-cot-khop-ban-de-20

1. Số liệu tính toán liên kết chân cột khớp với móng

a. Nội lực tính toán

Nội lực tính toán tại chân cột: N, V

b. Vật liệu sử dụng:

 • Bê tông móng: Rb, Rbt, Eb
 • Thép bản đế: f, fu, Es
 • Bu lông neo: fba
 • Que hàn: fwf, fws

c. Kích thước:

 • Tiết diện chân cột: h x bf x tw x tf
 • Bản đế: L x B
 • Bu lông neo: d (đường kính), n (số lượng)

2. Xác định các thông số

a. Cường độ chịu nén tính toán cục bộ của bê tông móng:

Rb,loc = α.φb.Rb

Trong đó:

α: hệ số phụ thuộc vào cấp bê tông

 • với bê tông có cấp thấp hơn B25 (M350), α = 1
 • với bê tông cấp B25 (M350) và lớn hơn, α = 13,5.Rbt/Rb

φb: 1 ≤ φb ≤ 1,5

b. Kiểm tra ứng suất dưới bản đế

σ = N/A ≤ ψ.Rb,loc

Trong đó:

A: diện tích bản đế. A = L x B

ψ: hệ số phụ thuộc vào đặc điểm phân phối tải trọng cục bộ trên diện tích bị ép mặt

 • khi nén đều: ψ = 1. Ở đây, liên kết chân cột khớp, chân cột chịu nén đúng tâm => xem như là nén đều.
 • khi nén không đều: ψ = 0,75

c. Giả thiết tính toán bản đế như một công xôn có chiều rộng là B (chiều rộng bản đế), nhịp tính toán Ltt tính từ mép ngoài cánh cột tới mép ngoài bản đế:

Ta có:

+ Ltt = 0,5.(L – h)

với h là chiều cao tiết diện cột

d. Diện tích truyền tải ứng suất σ vào công xôn:

Aσ = 0,5.(B + bf).Ltt

lien-ket-chan-cot-khop-ban-de-2


Với: bf là bề rộng bản cánh cột

e. Khoảng cách từ trọng tâm diện truyền tải đến tiết diện tính toán của công xôn (mép ngoài cánh cột):

C = ((bf + 2.B).Ltt) / (3.(bf + B))

Download Bảng Excel tính toán liên kết chân cột khớp với móng chỉ có bản đế → Price: 50K

3. Tính toán liên kết chân khớp với móng

a. Chiều dày bản đế

+ Mô men gây uốn công xôn:

Mb = σ.Aσ.C

+ Chiều dày bản đế yêu cầu:

lien-ket-chan-cot-khop-ban-de-3

Chiều dày bản đế hạn chế trong khoảng 20mm ≤ tbđ,yc ≤ 80mm. Nếu tbđ,yc > 80mm thì nên sử dụng chân cột có dầm đế và sườn. Hoặc trong điều kiện có thể tăng mác bê tông móng để giảm A và C làm cho tbđ,yc < 80mm.

b. Bu lông neo

Với chân cột liên kết khớp với móng, bu lông neo được bắt trực tiếp vào bản đế. Nhờ có tính dễ uốn của bản đế mà có thể đảm bảo được tính khớp cần thiết của liên kết (phù hợp với chân cột có góc xoay tính toán nhỏ). Bu lông neo đặt theo cấu tạo, 2 hoặc 4 cái, đường kính 20 – 25mm.

4. Đường hàn liên kết tiết diện cột vào bản đế:

+ Chọn chiều cao đường hàn:

 • Đường hàn theo chu vi cánh cột: hf,f
 • đường hàn theo chu vi bụng cột: hf,w

+ Xác định đặc trưng hình học tiết diện đường hàn:

lien-ket-chan-cot-ngam-ban-de-4a
 • Lf,1 = bf – 10mm
 • Lf,2 = 0,5.(Lf,1 – tw)
 • Lw = hw – 2.hf,f
 • yf,1 = 0,5.(h + hf,f)
 • yf,2 = 0,5.(hw – hf,f)
 • Awf = 2.hf,f.(Lf,1 + 2.Lf,2) + 2.hf,w.Lw

+ Ứng suất trong đường hàn:

Thỏa mãn điều kiện: τw ≤ (β.fw)minc

Ý nghĩa của giá trị (β.fw)min xem Mục 8 của bài viết Tính toán Cột thép chịu nén đúng tâm theo TCVN

Download Bảng Excel tính toán liên kết chân cột khớp với móng chỉ có bản đế → Price: 50K

Xem thêm bài viết:

Trả lời