Tính toán cốt đai chịu cắt cho cấu kiện chịu nén theo TCVN 5574-2018

Bài viết này hướng dẫn tính toán cốt đai chịu cắt cho cấu kiện BTCT chịu nén (cấu kiện cột, vách) theo TCVN 5574-2018.

Download Bảng Excel tính toán cốt đai chịu cắt cho cấu kiện chịu nén theo TCVN 5574-2018:

+ Cấu kiện khai báo dạng Cột (Column) → Price: 50K

+ Cấu kiện khai báo dạng Vách (Pier) → Price: 50K

tính toán cốt đai chịu cắt cho cấu kiện chịu nén 10

8.1.3.3. Tính toán cấu kiện BTCT theo tiết diện nghiêng chịu lực cắt

tính toán cốt đai chịu cắt cho cấu kiện chịu nén 1

Tính toán cốt đai chịu cắt cho cấu kiện chịu nén

Cho phép tính toán các tiết diện nghiêng theo điều kiện (93) mà không cần xem xét các tiết diện nghiêng khi xác định lực cắt do ngoại lực:

Q1 ≤ Qb,1 + Qsw,1

Trong đó:

+ Q1: lực cắt trong tiết diện thẳng góc do ngoại lực

+ Qb,1: lực cắt chịu bởi bê tông trong tiết diện nghiêng

Qb,1 = φn.0,5.Rbt.b.ho

+ φn: hệ số ảnh hưởng của ứng suất nén khi tính toán dải bê tông giữa các tiết diện nghiêng

  • φn = 1 + σm/Rb <=> khi 0 ≤ σm ≤ 0,25.Rb
  • φn = 1,25 <=> khi 0,25.Rb < σm ≤ 0,75.Rb
  • φn = 5.(1 – σm/Rb) <=> khi 0,75.Rb < σm ≤ Rb

+ σm: ứng suất nén trung bình trong bê tông do tác dụng của lực dọc, lấy dấu (+)

σm = N/(h.b)

+ N: lực dọc nén trong tiết diện thẳng góc do ngoại lực

+ h, b: kích thước tiết diện

+ Qsw,1: lực cắt chịu bởi cốt thép ngang trong tiết diện nghiêng

Qsw,1 = qsw.ho

+ qsw: lực trong cốt thép ngang trên một đơn vị chiều dài cấu kiện

qsw = Rsw.Asw/sw

+ Asw: diện tích cốt đai. Asw = n.asw

+ n, asw: lần lượt là số nhánh cốt đai và diện tích của một tiết diện cốt đai

+ sw: khoảng cách cốt đai

Trả lời