TCVN 5573-2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế

tcvn-5573-2011

TCVN 5573-2011: Download tại đây

1. Phạm vi áp dụng TCVN 5573-2011

1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới, thiết kế xây dựng sửa chữa và cải tạo các ngôi nhà và công trình làm bằng kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép.

1.2. Khi thiết kế kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép cho các loại kết cấu đặc biệt hoặc ở những nơi có điều kiện sử dụng đặc biệt, ngoài việc thực hiện theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này, cần xét đến những yêu cầu bổ sung phù hợp với các qui định khác.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  • TCVN 4065:1988, Kĩ thuật nhiệt – Kết cấu ngăn che – Tiêu chuẩn thiết kế.
  • TCVN 4612:1988, Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu bê tông cốt thép – Kí hiệu qui ước và thể hiện bản vẽ.
  • TCXDVN 338:2005*, Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.
  • TCXDVN 356:2005*, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế

* Các TCXDVN đang được chuyển đổi thành TCVN

TCVN 5573-2011: Download tại đây

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1. Tường chịu lực

Là tường mà ngoài việc chịu trọng lượng bản thân và tải trọng gió còn phải chịu tải trọng truyền từ sàn tầng, mái, cầu trục…

3.2. Tường tự chịu lực

Là tường, tường ngăn chịu trọng lượng bản thân và trọng lượng tường của tất cả các tầng phía trên của nhà và tải trọng gió.

…………………………..

TCVN 5573-2011: Download tại đây

Trả lời