TCVN 4200-2012: Đất xây dựng. Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm

tcvn-4200-2012

TCVN 4200-2012: Download tại đây

TCVN 4200-2012 được chuyển đổi từ TCVN 4200-1995.

1. Phạm vi áp dụng TCVN 4200-2012

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tính nén lún (trong điều kiện không nở hông) của đất loại cát và đất loại sét có kết cấu nguyên trạng hoặc không nguyên trạng, ở độ ẩm tự nhiên hoặc bão hòa nước, trong phòng thí nghiệm dùng trong xây dựng.

2. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này có sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau:

2.1. Tính nén lún của đất

Khả năng giảm thể tích của nó (do giảm độ rỗng, biểu hiện ở sự giảm chiều cao) dưới tác dụng của tải trọng ngoài.

3. Quy định chung

3.1. Việc xác định tính nén lún của đất bao gồm việc xác định:

  • hệ số nén lún
  • chỉ số nén
  • áp lực tiền cố kết
  • mô đun tổng biến dạng
  • hệ số cố kết của đất có kết cấu nguyên trạng hoặc chế bị, ở độ ẩm tự nhiên hoặc hoàn toàn bão hòa nước

3.2. Để làm bão hòa mẫu đất, nên dùng nước cất hoặc nước uống được. Để thí nghiệm các mẫu đất có chứa muối hòa tan, nên dùng nước dưới đất tại nơi lấy mẫu hoặc bằng nước có thành phần hóa học tương tự.

3.3. Mẫu đất thí nghiệm có hình trụ tròn, với tỉ số giữa đường kính và chiều cao khoảng 3/4. Đối với đất loại sét và đất loại cát (không lẫn sỏi sạn), đường kính mẫu cho phép không nhỏ hơn 50mm. Đối với đất có lẫn sỏi sạn, đường kính mẫu không nên nhỏ hơn 70mm.

TCVN 4200-2012: Download tại đây

Trả lời