Tải trọng gió nhà mái vòm theo TCVN 2737:2023

Tính toán tải trọng gió nhà có mái vòm và gần vòm (mặt bằng hình chữ nhật) theo TCVN 2737:2023. Áp dụng Phụ lục F.6 – Nhà mặt bằng chữ nhật có mái vòm và gần vòm

Download Bảng Excel tính tải gió nhà có mái vòm theo TCVN 2737:2023 – Price: 50K

gió nhà mái vòm 2

10.2.2. Giá trị tiêu chuẩn của tải trọng gió nhà mái vòm và gần vòm theo TCVN 2737:2023 Wk tại độ cao tương đương ze được xác định công thức:

Wk = W3s,10.k(ze).c.Gf

Các giá trị của W3s,10, k(ze) xem thêm tại bài viết: Tải trọng gió theo TCVN 2737:2023 – Phương án một

F.6.3. Khi xác định độ cao tương đương ze theo 10.2.4: h = h1 + 0.7f

gió nhà mái vòm 1

+ Gf: hệ số hiệu ứng giật, được xác định theo Mục 10.2.7 hoặc cũng có thể tính đơn giản theo Phụ lục E

Gf = 0.85 + h/1010

với h: chiều cao đỉnh mái của công trình

F.6.1. Sự phân bố hệ số khí động ce cho các vùng A, B, C trên bề mặt mái được thể hiện trên Hình F.8

F.6.2. Hệ số khí động ce cho tường lấy theo Bảng F.4. Xem thêm bài viết: Tải trọng gió nhà công nghiệp theo TCVN 2737:2023

Trường hợp gió tác dụng theo phương Ly (hướng góc gió θ = 900). Gần đúng áp dụng tương tự như nhà mái dốc 2 phía với góc dốc α như hình dưới:

Trả lời