TCXDVN 45-1978: Thiết kế Nền nhà và công trình

TCXDVN-45-1978-1

TCXDVN 45-1978: Download tại đây

1. NGUYÊN TẮC CHUNG TCXDVN 45-1978

1.1 – Tiêu chuẩn này được dùng để thiết kế Nền nhà và công trình.

Chú thích: Trừ mục 2 “Tên đất nền” tiêu chuẩn này không dùng để thiết kế nền của công trình thủy lợi, cầu đường sân bay cũng như nền móng cọc, trụ và móng sân bay cũng như nền móng cọc, trụ và móng sâu dưới tải trọng động.

1.2 – Nền nhà và công trình phải thiết kế trên cơ sở

a. Kết quả điều tra địa chất công trình và địa chất thủy văn và những số liệu về điều kiện khí hậu của vùng xây dựng;

b. Kinh nghiệm xây dựng nhà và công trình trong các điều kiện địa chất công trình tương tự;

c. Các tài liệu đặc trưng cho nhà hoặc công trình định xây, kết cấu của nó và tải trọng tác dụng lên móng cũng như các điều kiện sử dụng sau này;

TCXDVN 45-1978: Download tại đây

d. Điều kiện xây dựng địa phương;

e. So sánh kinh tế kỹ thuật các phương án của giải pháp thiết kế để chọn giải pháp tối ưu nhằm tận dụng đầy đủ nhất các đặc trưng bền và biến dạng của đất và các tính chất cơ lý của vật liệu làm móng (hoặc các phần ngầm khác của kết cấu).

1.3 – Việc nghiên cứu địa chất công trình của đất nền nhà và công trình

Phải thực hiện theo yêu cầu của các tiêu chuẩn và quy phạm xây dựng, tiêu chuẩn Nhà nước và các tài liệu tiêu chuẩn khác về điều tra công trình và nghiên cứu đất xây dựng cũng như phải tính đến đặc điểm kết cấu và đặc điểm sử dụng nhà và công trình.

1.4 – Kết quả nghiên cứu địa chất công trình phải gồm các tài liệu cần thiết để giải quyết các vấn đề:

  • Chọn kiểu nền và móng, xác định chiều sâu đặt móng và kích thước móng có dự kiến đến những thay đổi có thể xảy ra (trong quá trình xây dựng và sử dụng) về điều kiện địa chất công trình địa chất thủy văn và tính chất của đất.
  • Trong trường hợp cần thiết, chọn các phương pháp cải tạo tính chất đất nền.
  • Quy định dạng và khối lượng các biện pháp thi công.

TCXDVN 45-1978: Download tại đây

1.5 – Không cho phép thiết kế nền nhà và công trình mà không có hoặc không đầy đủ căn cứ địa chất công trình tương ứng để giải quyết các vấn đề ở điều 1.4 của tiêu chuẩn này.

1.6 – Trong điều kiện cho phép, khi lập phương án nền và móng cần quy định việc ủi lớp đất trồng trọt để sau này sử dụng lại cho nông nghiệp (trồng trọt lại) hoặc đối với đất ít có giá trị nông nghiệp thì dùng để trồng cây xanh cho khu xây dựng v.v…

1.7 – Trong phương án nền và móng của nhà và công trình của những trường hợp nêu ở điều 3.58 của tiêu chuẩn này nên tiến hành đo biến dạng của nền theo các điểm mốc đặt sẵn.

Xem tiêu chuẩn thay thế: TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế Nền nhà và công trình

Trả lời