TCXDVN 375-2006: Thiết kế công trình chịu động đất

TCXDVN-375-2006

TCXDVN 375-2006: Download tại đây

Xem thêm:

Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà

1. Tổng quát

1.1. Phạm vi áp dụng TCXDVN 375-2006

1.1.1. Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn: Thiết kế công trình chịu động đất

(1)P. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế nhà và công trình xây dựng trong vùng có động đất. Mục đích của tiêu chuẩn này là để bảo đảm trong trường hợp có động đất thì:

  • Sinh mạng con người được bảo vệ
  • Các hư hỏng được hạn chế
  • Những công trình quan trọng có chức năng bảo vệ dân sự vẫn có thể duy trì hoạt động

(2)P. Những công trình đặc biệt như nhà máy điện hạt nhân, công trình ngoài khơi và các đập lớn nằm ngoài phạm vi quy định của tiêu chuẩn này.

(3)P. Ngoài những điều khoản của các tiêu chuẩn khác có liên quan, tiêu chuẩn thiết kế này chỉ bao gồm những điều khoản buộc phải tuân theo khi thiết kế công trình trong vùng động đất. Tiêu chuẩn này bổ sung về khía cạnh kháng chấn cho các tiêu chuẩn khác.

1.1.2. Phạm vi áp dụng của Phần 1

(1). Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế nhà và công trình xây dựng trong vùng có động đất. Tiêu chuẩn được chia thành 10 chương, trong đó có một số chương dành riêng cho thiết kế nhà.

(2). Chương 2 bao gồm những yêu cầu về tính năng và các tiêu chí cần tuân theo áp dụng cho nhà và công trình xây dựng trong vùng có động đất.

(3). Chương 3 bao gồm những quy định biểu diễn tác động động đất và việc tổ hợp chúng với các tác động khác.

(4). Chương 4 bao gồm những quy định thiết kế chung, đặc biệt liên quan đến nhà.

…………..

TCXDVN 375-2006: Download tại đây

Xem thêm:

Trả lời