TCXDVN 371-2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng

TCXDVN-371-2006

TCXDVN 371-2006: Download tại đây

1. Quy định chung TCXDVN 371-2006

1.1. Tiêu chuẩn này quy định nội dung và trình tự tiến hành công tác nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (xây dựng mới cải tạo) đã hoàn thành.

1.2. Chỉ được phép đưa bộ phận công trình (hạng mục công trình hoặc công trình) đã xây dựng xong vào sử dụng sau khi đã tiến hành công tác nghiệm thu theo những quy định của tiêu chuẩn này.

1.3. Chỉ được nghiệm thu những:

 • công trình xây lắp
 • bộ phận kết cấu
 • thiết bị, máy móc
 • bộ phận công trình
 • giai đoạn thi công
 • hạng mục công trình và công trình

Khi hoàn toàn phù hợp với thiết kế được duyệt, tuân theo những yêu cầu của tiêu chuẩn này và các tiêu chuẩn qui phạm thi công và nghiệm thu kỹ thuật chuyên môn liên quan.

1.4. Đối với công trình hoàn thành nhưng vẫn còn các tồn tại về chất lượng. Mà những tồn tại đó không ảnh hưởng đến độ bền vững và các điều kiện sử dụng bình thường của công trình. Thì có thể chấp nhận nghiệm thu đồng thời phải tiến hành những công việc sau đây:
 • Lập bảng thống kê các tồn tại về chất lượng (theo mẫu ghi ở phụ lục N) và quy định thời hạn sửa chữa, khắc phục để nhà thầu thực hiện.
 • Các bên có liên quan có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục các tồn tại đó.
 • Tiến hành nghiệm thu lại sau khi các tồn tại về chất lượng đã được sửa chữa khắc phục xong.

1.5. Khi nghiệm thu công trình cải tạo có thiết bị, máy móc đang hoạt động. Phải tuân theo nội quy, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành và các quy định về an toàn, vệ sinh của đơn vị sản xuất.

1.6. Các biên bản:

 • nghiệm thu trong thời gian xây dựng
 • nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng

Là căn cứ để thanh toán sản phẩm xây lắp và quyết toán giá thành công trình đã xây dựng xong.

…………………………………

TCXDVN 371-2006: Download tại đây

Trả lời