Liên kết nối thép hộp (ống) – Tính toán và kiểm tra

Download Bảng Excel kiểm tra liên kết nối thép hộp (ống)

liên kết nối thép hộp (ống) 3

1. Kiểm tra ứng suất trong liên kết nối thép hộp (ống)

Kiểm tra theo điều kiện ứng suất của các phần tử (bu lông, bản cánh thép hộp/ống):

Trong đó:

+ N, M: nội lực tính toán

+ f, y: cường độ tính toán và hệ số điều kiện làm việc của các phần tử trong liên kết

+ d: khoảng cách tính từ bu lông chịu kéo tới trục trung hòa “y“; tọa độ tâm của bản cánh và bản bụng

liên kết nối thép hộp (ống) 1

+ y: vị trí trục trung hòa xác định theo công thức

y = ΣAi.yi / ΣA

+ ΣA: tổng diện tích của bu lông trong vùng chịu kéo và của bản cánh, bản bụng trong vùng chịu nén

+ Ai: diện tích của từng hàng bu lông và diện tích của bản cánh, bản bụng trong vùng chịu nén

+ yi: tọa độ của từng hàng bu lông và diện tích của bản cánh, bản bụng trong vùng chịu nén

+ J: mô men quán tính của các phần tử tính tới trục trung hòa

J = ΣAi.di2

2. Kiểm tra đường hàn

liên kết nối thép hộp (ống) 2

Công thức kiểm tra ứng suất trong đường hàn:

Xem thêm tại bài viết: Liên kết dầm mái (xà) vào cột – Nhà công nghiệp

+ Aw, Ww: diện tích và mô men kháng uốn của đường hàn

Trả lời