Bài 9: Kiểm tra Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) trong thiết kế chịu Động đất

Kiểm tra Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) trong thiết kế công trình chịu Động đất theo TCVN 9386-2012.

Xem lại Bài 8: Thiết kế cốt thép Dầm BTCT bằng ETABS 2016luc-doc-qui-doi-ti-so-nen-dong-dat

Khi thiết kế công trình chịu động đất theo TCVN 9386-2012. chúng ta thường thiết kế theo trường hợp Cấp dẻo kết cấu trung bình (DCM). Để đảm bảo độ dẻo thiết kế này, giá trị của lực dọc thiết kế qui đổi hay tỉ số nén (kí hiệu: νd) được giới hạn như sau:

  • Mục 5.4.3.2.1 – (3)P: Trong các cột kháng chấn chính, giá trị của lực dọc thiết kế qui đổi νd không được vượt quá 0.65
  • Mục 5.4.3.4.1 – (2): Trong các tường (vách) kháng chấn chính, giá trị của lực dọc thiết kế qui đổi νd không được vượt quá 0.4

Thông thường khi giá trị của νd thỏa mãn giới hạn này, thì khi tính toán cốt thép cho các cấu kiện cột vách được các giá trị khá nhỏ và hợp lý.

Kiểm tra Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) νd:

Giá trị của lực dọc thiết kế qui đổi (tỉ số nén) được xác định theo công thức: νd = Ned / (Ac.fcd)

Trong đó:

  • Ned: lực dọc thiết kế trong các cấu kiện cột, vách tính toán theo tình huống thiết kế chịu động đất. Lúc này nội lực (lực dọc) được lấy trong các trường hợp tổ hợp có tải trọng động đất.
  • Ac: diện tích mặt cắt ngang của tiết diện cột, vách. Ac = b x h
  • fcd: giá trị thiết kế của cường độ chịu nén của bê tông. Theo mục 3.1.6 – Eurocode 2: fcd = αcc.fck / γc
  • fck: cường độ chịu nén đặc trưng của mẫu trụ bê tông ở tuổi 28 ngày. Gần đúng ta có fck = fcu / 1.2
  • fcu: cường độ chịu nén đặc trưng của mẫu lập phương bê tông ở tuổi 28 ngày. Ở đây fcu chính là cấp độ bền theo TCVN 5574-2012. Ví dụ bê tông B20 => fcu = 20 MPa
  • αcc = 1.0
  • γc = 1.5 với tải trọng cơ bản (ngắn hạn, dài hạn)
  • γc = 1.2 với tải trọng đặc biệt (động đất)

Các bạn xem mục 6b của Bài 7: Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016 . Để xác định trường hợp tổ hợp tải trọng để tính toán, kiểm tra giá trị lực dọc thiết kế qui đổi (tỉ số nén) nhé.

Các bạn xem thêm bài viết:

+ Bảng Excel tính lực dọc qui đổi (tỉ số nén) cho cấu kiện Cột BTCT

+ Bảng Excel tính lực dọc qui đổi (tỉ số nén) cho cấu kiện Vách BTCT

Trả lời