Tính dầm BTCT theo Eurocode 2-2004 – Phần 3: Tính cốt thép chịu xoắn

Giới thiệu quy trình tính dầm BTCT theo Eurocode 2-2004, áp dụng cho dầm có tiết diện chữ nhật.

Tài liệu tham khảo:

  • Eurocode 2-2004: Design of Concrete structures
  • Etabs Document: Concrete Frame Design Manual

Download bảng Excel tính dầm BTCT theo Euro code 2-2004 → Price: 50K

Một số định nghĩa mình dịch có thể không sát nghĩa, các bạn thông cảm nhé!

Xem thêm: (những kí hiệu mà mình không giải thích trong bài viết này các bạn xem lại ở đây nhé!)

+ Tính dầm BTCT theo Eurocode 2-2004 – Phần 1: Tính cốt thép chịu uốn

Phần 3: Tính cốt thép chịu xoắn

tính toán dầm theo eurocode 2-3

1. Số liệu đầu vào – Tính dầm BTCT theo Eurocode 2-2004

Nội lực: TEd, VEd (KNm, KN)

Vật liệu: fck, fcd, fctm, fy, fyd, Es (MPa, N/mm2)

Tiết diện: b x h, d’, d (mm, cm, m). Với d’ là lớp bê tông bảo vệ cốt thép, d = h – d’ là chiều cao hiệu dụng của tiết diện.

2. Khả năng chịu xoắn của bê tông

TRd,c = fctd.tef.2.Ak ≤ Ted

Trong đó:

+ fctd: cường độ chịu kéo thiết kế của bê tông

  • theo EC2 – Eq.3.16: fctd = αct.fctk,0,05c
  • theo EC2 – Table 3.1: fctk,0,05 = 0,7.fctm
  • αct = 1: hệ số bao gồm các tác động dài hạn đối với cường độ chịu nén và các tác động bất lợi do cách thức gia tải

+ tef: chiều dày hiệu dụng của tiết diện

  • theo EC2 – 6.3.2(1): tef = A/u
  • A = b x h: diện tích tiết diện
  • u = 2.(b + h): chu vi tiết diện

+ Ak = (b – tef).(h – tef): diện tích tiết diện tính xoắn

3. Kiểm tra khả năng chịu xoắn lớn nhất của tiết diện

Theo EC2 – Eq.6.29: TEd/TRd,max + VEd/VRd,max ≤ 1

Trong đó:

+ TRd,max: mô men kháng xoắn theo thiết kế

  • theo EC2 – Eq.6.30: TRd,max = 2.ν.αc.fcd.Ak.tef.sinθ.cosθ

+ VRd,max: độ bền kháng cắt theo thiết kế. Đã xác định ở bài viết: Tính dầm BTCT theo Eurocode 2-2004 – Phần 2: Tính cốt thép chịu cắt

4. Tính toán cốt thép chịu xoắn – Tính dầm BTCT theo Eurocode 2-2014

Theo EC2 – Eq.6.31, kiểm tra điều kiện: TEd/TRd,c + VEd/VRd,c ≤ 1

+ VRd,c: khả năng chịu cắt của bê tông. Đã xác định ở bài viết: Tính dầm BTCTC theo Eurocode 2-2004 – Phần 2: Tính cốt thép chịu cắt

Nếu điều kiện trên được đảm bảo thì chỉ cần đặt cốt thép tối thiểu

Nếu điều kiện trên không đảm bảo thì tính toán cốt thép chịu xoắn theo các bước sau:

Xác định: Vt = 2.(h – tef).[(TEd – Tcon)/(2.Ak)]

Với, Tcon = (1 – VEd/VRd,c).TRd,c

Diện tích cốt đai yêu cầu:

Diện tích cốt thép dọc yêu cầu:

Với, uk: chu vi của diện tích Ak

uk = 2.[(b – tef) + (h – tef)]

Trả lời